Category Archives: แขวงบางลำภูล่าง

แขวงบางลำภูล่าง

แขวงบางลำภูล่าง is position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the keyword name in category.

แขวงบางลำภูล่าง (Khwaeng Bang Lamphu Lang) is one of 4 sub-districts of เขตคลองสาน (Khlong San District).

เขตคลองสาน (Khlong San District) is one of 50 districts of Bangkok, Thailand.

เขตคลองสาน เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกสุดของฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เขตคลองสานเดิมมีฐานะเป็น อำเภอบางลำภูล่าง อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดธนบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบุปผาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามอำเภอบุปผารามเป็น อำเภอคลองสาน ใน พ.ศ. 2459 เนื่องจากมีขณะนั้นที่ตั้งอำเภออยู่ที่วัดทองนพคุณในเขตตำบลคลองสาน

ใน พ.ศ. 2481 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรียุบรวมอำเภอและยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ โดยอำเภอคลองสานได้ถูกลดฐานะลงเป็น กิ่งอำเภอคลองสาน ขึ้นกับอำเภอบางยี่เรือ (ใน พ.ศ. 2482 อำเภอบางยี่เรือได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอธนบุรี)

ต่อมาในพื้นที่กิ่งอำเภอคลองสานมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ใน พ.ศ. 2500 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้ง อำเภอคลองสาน ขึ้นอีกครั้ง

ครั้นใน พ.ศ. 2514 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและมีฐานะเป็นกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2515 แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอคลองสานจึงเปลี่ยนฐานะเป็น เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตคลองสานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
สมเด็จเจ้าพระยา Somdet Chao Phraya
1.16
13,027
5,051
11,230.17
คลองสาน Khlong San
1.49
16,048
5,861
10,770.46
บางลำภูล่าง Bang Lamphu Lang
2.47
24,344
13,299
9,855.87
คลองต้นไทร Khlong Ton Sai
1.75
18,752
14,619
10,715.42
ทั้งหมด
6.87
72,171
38,830
10,505.24

ประชากร[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

บ้านหวั่งหลี

ไอคอนสยาม

ระบบขนส่งมวลชน[แก้]

  • สถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ของรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาสายสีลม

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา[แก้]

สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มี 2 สะพาน คือ

อ้างอิง[แก้]

  1.  “ลักษณะภูมิประเทศและเขตการปกครอง”. สำนักงานเขตคลองสาน. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2560.
  2.  สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “สถิติประชากรและบ้าน – จำนวนประชากรแยกรายอายุ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php. สืบค้น 3 มกราคม 2562.
  3.  สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “จำนวนประชากรและบ้าน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.