Category Archives: อำเภอคลองเขื่อน

อำเภอคลองเขื่อน

อำเภอคลองเขื่อน is the position for activity in post be presented at the first rank on Google page search by this category focus keyphrase.

อำเภอคลองเขื่อน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอคลองเขื่อนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอคลองเขื่อนเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางคล้า ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอคลองเขื่อน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอคลองเขื่อน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

รูปปั้นพระพิฆเนศในอำเภอคลองเขื่อน

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอคลองเขื่อนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 32 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ก้อนแก้ว (Kon Kaeo) 6 หมู่บ้าน
2. คลองเขื่อน (Khlong Khuean) 6 หมู่บ้าน
3. บางเล่า (Bang Lao) 6 หมู่บ้าน
4. บางโรง (Bang Rong) 7 หมู่บ้าน
5. บางตลาด (Bang Talat) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอคลองเขื่อนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลก้อนแก้วทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเขื่อนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเล่าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโรงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตลาดทั้งตำบล

ตำบลก้อนแก้ว หลังคา พียู โฟม

ตำบลคลองเขื่อน หลังคากันสาด โปร่งแสง 

ตำบลบางตลาด แพนเนล พียู

ตำบลบางเล่า หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลบางโรง แผ่นใส สีขาวขุ่น 

อบต. ก้อนแก้ว แผ่นใส สีใสกระจก

อบต. คลองเขื่อน หลังคา แซนวิช พียูโฟม

อบต. บางตลาด หลังคา พียู โฟม

อบต. บางเล่า หลังคากันสาด โปร่งแสง 

อบต. บางโรง แพนเนล พียู