Category Archives: อำเภอพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม  is the position for activity in post be presented at the first rank on Google page search by this category focus keyphrase.

อำเภอพนมสารคาม  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา “เมืองพนมสารคาม” เป็นหัวเมืองร่วมยุคเดียวกันกับเมืองพนัสนิคม และเมืองสนามไชยเขตต์ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๓๗ ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองพนมสารคาม (เทียบเท่าจังหวัด) ขึ้นกับมณฑลปราจีนบุรี มีอาณาเขตครอบครอบคลุมพื้นที่ฝั่งขวาของจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบันเกือบทั้งหมด

ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา “เมืองพนมสารคาม” เป็นหัวเมืองร่วมยุคเดียวกันกับเมืองพนัสนิคม และเมืองสนามไชยเขตต์ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๓๗ ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองพนมสารคาม (เทียบเท่าจังหวัด) ขึ้นกับมณฑลปราจีนบุรี มีอาณาเขตครอบครอบคลุมพื้นที่ฝั่งขวาของจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบันเกือบทั้งหมด

ขึ้นกับมณฑลปราจีนบุรี มีอาณาเขตครอบครอบคลุมพื้นที่ฝั่งขวาของจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบันเกือบทั้งหมด

ขึ้นกับมณฑลปราจีนบุรี มีอาณาเขตครอบครอบคลุมพื้นที่ฝั่งขวาของจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบันเกือบทั้งหมด

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพนมสารคาม ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพนมสารคามแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะขนุน (Ko Khanun) 15 หมู่บ้าน 5. หนองยาว (Nong Yao) 12 หมู่บ้าน
2. บ้านซ่อง (Ban Song) 14 หมู่บ้าน 6. ท่าถ่าน (Tha Than) 7 หมู่บ้าน
3. พนมสารคาม (Phanom Sarakham) 3 หมู่บ้าน 7. หนองแหน (Nong Nae) 15 หมู่บ้าน
4. เมืองเก่า (Mueang Kao) 7 หมู่บ้าน 8. เขาหินซ้อน (Khao Hin Son) 14 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพนมสารคามประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเกาะขนุน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะขนุน
 • เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาหินซ้อน
 • เทศบาลตำบลพนมสารคาม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพนมสารคาม
 • เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านซ่องทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าถ่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าถ่านทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะขนุน (นอกเขตเทศบาลตำบลเกาะขนุน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนมสารคาม (นอกเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเก่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแหนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน (นอกเขตเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน)

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพนมสารคาม ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพนมสารคามแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะขนุน (Ko Khanun) 15 หมู่บ้าน 5. หนองยาว (Nong Yao) 12 หมู่บ้าน
2. บ้านซ่อง (Ban Song) 14 หมู่บ้าน 6. ท่าถ่าน (Tha Than) 7 หมู่บ้าน
3. พนมสารคาม (Phanom Sarakham) 3 หมู่บ้าน 7. หนองแหน (Nong Nae) 15 หมู่บ้าน
4. เมืองเก่า (Mueang Kao) 7 หมู่บ้าน 8. เขาหินซ้อน (Khao Hin Son) 14 หมู่บ้าน

 ตำบลท่าถ่าน หลังคากันสาด โปร่งแสง 

ตำบลบ้านซ่อง แพนเนล พียู

ตำบลพนมสารคาม หลังคา พียู ลายไม้

 ตำบลหนองยาว แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลหนองแหน แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลเกาะขนุน หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลเขาหินซ้อน หลังคา พียู โฟม

ตำบลเมืองเก่า หลังคากันสาด โปร่งแสง